Dziś jest Wtorek, 14.07.2020,imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-01-30 15:05:30

WYCINKA DRZEW - MOŻNA CZY NIE?


Aktualne informacje na temat zmian w ustawie o ochronie przyrody i ustawie o lasach.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach ( Dz. U. z 2016 r. poz.2249) od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się wymogi uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew.

Kiedy można ściąć drzewo bez pozwolenia

Właściciele prywatnych działek (osoby fizyczne) mogą bez zezwolenia wycinać drzewa lub krzewy rosnące na ich posesjach i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na własnej działce nie trzeba wnioskować o zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów, jeśli wycinka będzie realizowana tylko na własne potrzeby. Pełne zwolnienie z tego obowiązku obowiązuje także, jeśli wycinka ma na celu przywrócenie gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego.

W przypadku, gdy zamierzeniem osób fizycznych jest wycinka drzew, dla potrzeb prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej (np. w miejscu istniejących drzew planowana jest budowa warsztatu, budynku usługowego, stodoły), konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia wójta gminy.

Pozostali właściciele nieruchomości (przedsiębiorcy, firmy, spółdzielnie, zarządy dróg, jednostki samorządu terytorialnego itp.) są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia  na usunięcie tych drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

> 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego , klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

> 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

> krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²

 

UWAGA !

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków (Link do strony), drzew  objętych ochroną prawną - uznanych za pomniki przyrody oraz drzew rosnących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych ( w naszym przypadku Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu WOCHK), czy też w lasach.

W takim przypadku, nadal istnieje konieczność uzyskania stosownego zezwolenia.

Właściciel nieruchomości stanowiącej las nie może usuwać drzew na niej rosnących bez zgody starosty.

Należy zauważyć, iż znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza , że nie jest możliwe usuwanie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu tj. Rejonowego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie .

Jeżeli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Co ważne okres lęgowy większości  gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

 

Przypominamy:

Według Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na niżej wymienionych terenach zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania , remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

 

- Grabnik, Łazy Kolonia Ludwików, Pindal

- północna część miejscowości: Wiejca, Kampinos A, Kampinos, Komorów, Łazy, Wola Pasikońska, Rzęszyce, Strojec, Kirsztajnów, Budki Żelazowskie,

- miejscowość Pasikonie od Alei Lipowej na wschód

- miejscowość Zawady od Alei Lipowej na północ

- miejscowość Łazy od Alei Lipowej na wschód

- zachodnia część miejscowości Kwiatkówek

- południowa część miejscowości Komorów

- wzdłuż rzeki Utraty

 

Teren WOCHK oznaczony kolorem

zielonym

brązowym