Dziś jest Wtorek, 11.08.2020,imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Strona główna »  Woda i ścieki

Woda i ścieki

wstecz
drukuj

2020-04-21 08:52:18

INFORMACJA dla posiadaczy szamb i oczyszczalni przydomowych


Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj Dz. U. 2012 r. poz. 391 ze zm):
Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „ Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych „
Art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”
Art. 6 ust. 1 „ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi”.
Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia.
Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów  zastępczych.
Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków: 
„Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".
Dlatego też, Wójt Gminy Kampinos apeluje do mieszkańców gminy Kampinos, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy.
Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku zamieszczonym poniżej.
 
W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Załączniki

Typ Temat
załącznik Zgłoszenie zbiornika