Dziś jest Wtorek, 11.08.2020,imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-06-15 11:11:37

I N F O R M A C J A dot. zamknięcia odcinka drogi lokalnej


Uprzejmie informuję, iż decyzją Urzędu Gminy Kampinos, został wyłączony z ruchu kołowego 200 metrowy odcinek drogi lokalnej, znajdujący się na granicy sołectw Kampinos i Komorów, biegnącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w kierunku Kwiatkówka (skrzyżowanie z wjazdem na Granicę).

Spowodowane to jest zniszczeniem 2 przepustów melioracyjnych przez ostatnie deszcze nawalne.

Przepusty nr P-6 i P-46 wymagają całkowitej odbudowie. Informuję, iż prace remontowe mogą potrwać do końca tego tygodnia. W tym czasie ruch pieszy również będzie bardzo utrudniony lub niemożliwy z uwagi na trwające prace budowlane. Spółka Wodna „Kampinos” wraz z Urzędem Gminy, dołożą wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum wynikające dla Państwa niedogodności.

Korzystając z okazji przypominam, iż minął już termin opłacania I raty składki członkowskiej na naszą Spółkę. Informuję, iż nie opłacanie składki jest łamaniem zapisów Ustawy Prawo Wodne oraz naszego Statutu. Jest też przede wszystkim niemoralną i nieuczciwą postawą wobec członków Spółki regularnie wywiązujących się z tego obowiązku.

 

 

Galeria:

drukuj

2020-06-15 11:01:14

Aktualizacja danych członka spółki wodnej


W marcowym Biuletynie Kampinoskim, na stronie 9-10, został zamieszczony formularz DEKLARACJI wraz z informacją, gdzie należy ją składać.

Z przykrością informuję, iż do tej pory tylko nieliczni z Państwa wywiązali się z tego członkowskiego OBOWIĄZKU. Ponieważ reżym sanitarny związany z epidemią koronawirusem został częściowo złagodzony, zwracam się do członków Spółki o dostarczanie lub przesyłanie, wypełnionych i podpisanych formularzy. Przypominam, iż deklaracje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy lub droga mailową: spolka.wodna@kampinos.pl. Można je też pozostawiać u Państwa sołtysów.

Do jakich celów potrzebna jest Zarządowi Spółki „Deklaracja (aktualizacja danych członka spółki)”?

Przede wszystkim na podstawie zawartych w deklaracji danych teleadresowych i numerów działek Zarząd będzie miał bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z właścicielem grunt, na którym planuje przeprowadzić prace konserwacyjne. Tą drogą możemy wspólnie ustalać szczegóły prac. W chwili obecnej poświęcamy dużo czasu w ustalaniu właścicieli konkretnych działek.

Od razu informuję, iż z uwagi na obowiązujące przepisy RODO dot. ochrony danych, Urząd Gminy nie może udzielać Spółce  żadnych informacji. Podobnie jak Spółka nie może udzielać nikomu  informacji nt. posiadanych danych w swojej bazie za wyjątkiem podmiotów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

”Deklaracja” potrzebna jest więc do stworzenia  rzetelnej bazy danych. Dotychczas, oprócz danych adresowych, Spółka posiadała jedynie ogólne dane dot. wielkości zmeliorowanego areału i nazwę sołectwa, w którym działka się znajduje.

Mówiąc o rzetelnej bazie danych mam na myśli zbiór aktualnych informacji o działkach oraz o ich właścicielach. Bowiem rzadko kiedy członkowie Spółki, pomimo takiego obowiązku, informowali Zarząd o sprzedaży gruntu, jego podziału czy przekazaniu w formie darowizny. „Deklaracje” pomogą też przeprowadzić inwentaryzację zmeliorowanych gruntów, jak również zlokalizować położenie działki w terenie. Zależy nam, aby dane zawarte w bazie danych stanowiły uczciwą i rzetelną podstawę do naliczania składki

W marcu br. zakupiliśmy i wdrażamy komputerowy system do obsługi spółek wodnych, o którym wspomniałem wyżej. System posiada certyfikaty bezpieczeństwa określone przez RODO i ustawę o ochronie danych osobowych. Dane członków Spółki znajdujące się w systemie są całkowicie chronione i bezpieczne.

W przypadku wątpliwości, jak wypełniać deklarację, proszę o kontakt telefoniczny ( 513 183 486 ). Można oczywiście wykorzystać formularz deklaracji z marcowego Biuletynu Kampinoskiego. Formularz można też ściągnąć z internetowej strony Urzędu Gminy Kampinos:  http://www.kampinos.pl/ – zakładka po lewej stronie „Gminna Spółka Wodna Kampinos” - zakładka „Druki do pobrania” - „Deklaracja o stanie posiadania gruntów”.

        

Zwracam się z apelem o rzetelne i poważne potraktowanie poruszonej problematyki.                                                                                    

                                                                                                                                        Waldemar Sarnowski

                                                                                                                                                  Prezes Spółki

drukuj

2020-06-03 11:53:45

Informacja dot. składek członkowskich Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”


Uprzejmie informuję członków naszej Spółki, iż w marcu 2020 r. zakupiliśmy komputerowy system do obsługi spółek wodnych. Aby system wypełniał swoją rolę – ułatwiał prowadzenie ewidencji gruntów zmeliorowanych oraz składek członkowskich – winniście Państwo dostarczyć DEKLARACJĘ (aktualizacja danych członka spółki wodnej). Do jakich celów służy deklaracja poinformuję w oddzielnej  INFORMACJI.

Obecnie chciałbym omówić w kilku słowach problematykę składek członkowskich.

System komputerowy wymaga wprowadzenia danych adresowych, danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) numerów działek, ich zmeliorowanego areału, obrębu, itp.  System  oblicza też łączną wysokość składki dla wszystkich działek będących własnością członka Spółki. Nie będziecie więc Państwo od przyszłego roku dostawać 2-5 nakazów płatniczych, jak to miało miejsce do tej pory, a jedynie jeden, zawierający właśnie numery działek, kwotę ew. zadłużenia, wysokość składki na dany rok z rozłożeniem na 2 raty, itp. Do tej pory wszystkie te operacje były wprowadzane ręcznie.

Opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków członka spółki. Ze składek tych opłacane są koszty administracyjne, jak również część wykonywanych zadań statutowych. Prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych wykonywane są zarówno z części składek oraz dotacji pochodzących od władz samorządowych ( urząd gminy i starostostwo) i od wojewody. Wszystkie te urzędy wymagają, w ramach udzielanej dotacji, udziału własnego spółki. Takie same warunki udzielania dotacji dotyczą tych z Państwa, którzy indywidualnie występujecie o różnego rodzaju dotacje np. do ARiMR. W naszym przypadku nie tylko wysokość własnych środków, ale też ich ściągalność brana jest przez to organy pod uwagę. Prosta zasada: mniejsza ściągalność – mniejsza dotacja – lub jej brak.

Zwracam się przy tej okazji z apelem do osób, które zalegają ze składkami. Proszę o ich uregulowanie. To od Was Szanowni Członkowie zależy kondycja finansowa spółki, wysokość dotacji, czy też możliwość szerszego wykonywania robót konserwacyjnych w danym roku.

Spółka nie nalicza karnych odsetek. Każdy z członków spółki ma prawo a wręcz obowiązek skontaktować z Zarządem Spółki i poinformować o powodach nie uiszczania składek. Zarząd jest otwarty na kontakt jak i rozmowy.

Nie chciałbym naprawdę, w sprawie „ściągania” składek, stosować drastycznych metod w postaci wynajęcia kancelarii prawnej specjalizującej się w windykacji długów. Ona z pewnością zacznie naliczać karne odsetki za ostatnie 5 lat, koszty postępowania windykacyjnego czy na końcu sądowego. Wówczas „dług” członka wobec Spółki nie będzie wynosić 500 czy 1000 zł a parę tysięcy!

Niektórzy z Państwa narzekają (sporadyczne głosy), że w tym roku składka członkowska dla obszarów mniejszych niż 1 ha drastycznie wzrosła do 40,- zł. Taką decyzję podjęło Walne Zgromadzenie Delegatów ponieważ uważało, że  w wielu przypadkach wysokość składki jest zbyt niska w stosunku do ponoszonych przez Spółkę ogólnych kosztów. Ostatni raz składki były regulowane 5 lat temu, a ceny usług i materiałów budowlanych, jak sami Państwa doświadczacie, wyraźnie wzrosły.  Ile rowu czy drenu  Spółka mogłaby za te,  np. 6,- czy 12,- zł, oczyścić?

Przypominam, iż spółka obejmuje swoim działaniem 52 km rowów melioracyjnych, około 1600 ha (dane się zmieniają) gruntów zmeliorowanych, 347 przepustów, 200 studzienek melioracyjnych oraz 265 wylotów drenarskich (przyczółków). Nie znam, i Państwo z pewnością też nie wskażecie mi specjalisty, który za tak niskie składki zdołałby wykonać przy najmniej 1-2%  prac konserwacyjnych na takim terenie. Możecie Szanowni Państwo sami zorientować się, jakiej wysokości składki obowiązują w sąsiadujących z nami spółkach. Pewnie się zdziwicie.

Kolejna sprawa, to, niezrozumiałe dla Zarządu, podejście niektórych z Państwa do problematyki opłacania składek. Spotykamy się z ciągłymi wypowiedziami typu: „ jak nie koszą rowów, to nie będę płacić..”, albo „.. nic nie robią, to nie płacę..”. Przypominam, iż płacenie składek, bez względu na to czy Spółka wykonuje jakieś czynności na działce członka spółki czy też nie, jest podstawowym obowiązkiem umocowanym zarówno w ustawie Prawo Wodne jak i naszym Statucie.

Przykładowo - jeżeli chcecie Państwo we własnym zakresie i za własne fundusze wykonać jakieś prace, np. budowę wiaty, to najpierw musicie zebrać odpowiednią ilość pieniędzy. Potem zamawiacie wykonawcę, odbieracie wykonaną przez niego pracę i opłacacie rachunek. Spółka działa podobnie a nawet szerzej. Najpierw musi zebrać składki. Potem, w zależności od wysokości zebranych środków zdobyć dotacje. Następnie może podjąć rozmowy i podpisać umowę na wykonanie robót, opłacić faktury i rozliczyć dotację z całości prac z urzędem gminy, starostwem czy wojewodą. Poza tym w trakcie dyskusji  na Walnym Zgromadzeniu Delegatów podkreślono, iż w tym roku Spółka będzie traktować  priorytetowo naprawę przyczółków drenarskich oraz odkrzaczaniem i dodrzewianiem skarp rowów.

Nie możecie więc Państwo stosować tego rodzaju szantażu wobec Zarządu. Czy nie mając zabezpieczonych środków finansowych też byście żądali od wykonawcy wykonania wspomnianej wiaty, aby ją najpierw zbudował a zapłacicie mu później lub w ogóle?

Wielkość dotacji ze wspomnianych urzędów jest też sprawą płynną. Nie w każdym roku i nie zawsze wielkość dotacji jest taka sama i pewna. Wszystko uzależnione jest od kondycji finansowej samorządu czy urzędu wojewody. Proszę więc traktować opłacanie składek jako podstawę finansowania naszej Spółki.

Proszę nam wierzyć, iż prywatny czas, który Zarząd poświęca na rzecz spółki, wolałby przeznaczać na pracę w terenie, wyszukiwanie tanich dostawców materiałów, wyszukiwanie potencjalnych źródeł dofinansowania  a nie  zajmowanie się np. ściąganiem zaległości od członków Spółki.

Przypominam, iż nasza Spółka nie jest przedsiębiorstwem komunalnym czy też spółką w rozumieniu prawa handlowego. Nasza Spółka nie jest i nie może być nastawiona na osiąganie zysków. Wszystkie wpływające na konto bankowe Spółki środki finansowe, w tym nasze składki, są przeznaczane na realizację statutowych zadań naszego zrzeszenia. Nie posiadamy bazy sprzętowej, etatowych pracowników a zadania statutowe, z wyjątkiem wydatnej pomocy ze strony Urzędu Gminy między innymi związanej z wykaszaniem skarp rowów, wykonujemy poprzez zewnętrznych wykonawców.

Proszę wszystkich członków Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” o systematyczne opłacanie składek członkowskich i spłatę tych zaległych za ostatnie 5 lat. Proszę też nie naliczać składek samodzielnie a przelewy bankowe (to tak na przyszły rok) dokonywać po otrzymaniu nakazu płatniczego.

 

 Pozdrawiam Państwa serdecznie

 Waldemar Sarnowski

 Prezes Spółki

drukuj

2020-05-25 08:22:19

Informacja z bieżącej działalności Spółki Wodnej


Szanowni członkowie Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”,

informuje, iż odmroziliśmy nasze działania w terenie. Aktualnie koncertujemy się na rowie w Komorowie od strony Kwiatkówka. Odmulony został odcinek 480 metrów rowu, wymieniliśmy 1 przepust, 2 przepusty zostały wyczyszczone oraz dokonaliśmy naprawy 3 przyczółków drenarskich. Wymieniliśmy również 50 mb drenów. Usunęliśmy również, na odcinku ok. 80 metrów, zakrzaczenia i zadrzewienia na rowie, jak również, z pomocą właścicieli gruntów, uporządkowaliśmy skarpy i pobocza rowu po obecnych i wcześniejszych działaniach spółki. Część prac zmuszeni byliśmy przerwać z uwagi na istniejące zasiewy. Stojąca woda w rowie, to wynik technologii przed dalszymi pracami na rowie. Przy okazji stworzyliśmy „zastawkę”, która pozwala zatrzymać wodę i nawodnić sąsiadujące z rowem i drenami obszary.

Moim marzeniem, jako nowego prezesa spółki, a i Państwa z pewnością też jest, aby wszystkie urządzenia melioracyjne podległe spółce tak wyglądały a przede wszystkim spełniały swoją funkcję.

Do problematyki zastawek powrócę w najbliższym czasie. Mogę jedynie stwierdzić, że na 52 km rowów będących na terenie naszej gminy nie ma ani jednego urządzenia melioracyjnego tego typu.

W kolejnych informacjach poruszę tematy deklaracji i składek członkowskich.

 

Pozdrawiam Państwa

                                                                                            Waldemar Sarnowski

                                                                                    Przewodniczący Zarządu

 

Galeria:

drukuj

2020-03-16 14:00:04

INFORMACJA dla członków spółki wodnej


 Gminna Spółka Wodna „KAMPINOS”

05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3

e-mail: spolka.wodna@kampinos.pl

 

INFORMACJA dla członków spółki wodnej

Szanowni Państwa.

            W związku z pytaniami kierowanymi do sołtysów i na telefon kontaktowy spółki informuję, iż sukcesywnie, w miarę możliwości związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną, będziemy rozsyłać nakazy płatnicze składek członkowskich.

            Ponieważ pierwszą ratę wpłat przewidzieliśmy na 15 maja br. proszę   ich dokonywać, zgodnie z zaleceniami Urzędu Gminy w Kampinosie, drogą elektroniczną, a ewentualne wpłaty w banku czy poczcie maksymalnie ograniczyć. Proszę również o nie angażowanie sołtysów do zbierania składek na podstawie otrzymanych nakazów płatniczych.

            Korzystając z okazji informuję członków spółki, iż w najbliższych Biuletynie Kampinoskim ukaże się apel zarządu spółki oraz druk deklaracji. Proszę Państwa o rzetelne wypełnienie deklaracji. Ułatwi to zarządowi organizację prac spółki w terenie. Podobnie jak w przypadku opłacania składek, proszę czasowo nie przekazywać tych dokumentów dla sołtysów. Można oczywiście korzystać z drogi elektronicznej.

            Jednocześnie informuję, iż spółka czasowo zawiesza swoją działalność w terenie.

 

Waldemar Sarnowski

                                                                                  Przewodniczący Zarządu

drukuj

2020-01-09 12:47:42

Apel Gminnej Spółki Wodnej!


Prosimy o zapoznanie się z apelem Gminnej Spółki Wodnej Kampinos:

Apel

drukuj

2017-05-22 10:07:00

Informacja o naborze wniosków dla spółek wodnych


Wójt Gminy Kampinos informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dotację dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą nr XIX/69/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r.  oraz Uchwałą NR XXXIV/155/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.

Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Termin składania wniosków: do dnia 7 czerwca 2017 r. do godz. 15:30.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kampinos na pomoc finansową dla spółek wodnych: 30 000,00 zł.