Dziś jest Wtorek, 24.11.2020,imieniny Emmy, Flory, Romana
Strona główna »  Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe

wstecz
drukuj

2009-07-13 09:37:00

Zarządzanie Kryzysowe


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kampinos, ul. Niepokalanowska 3
CENTRALA UG:
(22) 725-00-40, (22) 725-00-06
FAX: (22) 725-04-44
e-mail: kryzys@kampinos.pl
Numery telefonów po godzinach pracy: 0-509 785 676, 0-508 179 765

TELEFONY ALARMOWE:
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja, 0 800 120 226 – infolinia Policji (połączenie bezpłatne).
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,
9287 – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,


Zespół Zarządzania Kryzysowego


ZARZĄDZENIE nr 30/07
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 17 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Na podstawie art.19 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1
Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1. Szef Zespołu - Wójt Gminy,
2. Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta Gminy,
3. Sekretarz Zespołu – Inspektor d/s obronnych,
4. Członkowie Zespołu:
          1) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
          2) Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,
          3) Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie,
          4) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
          5) Kierownik N ZOZ w Kampinosie,
          6) Kierownik Stałego Dyżuru Gminy
          7) Nadleśniczy Kampinoskiego Parku Narodowego

§ 2
Szef Zespołu, w miarę potrzeb i w zależności od rodzaju zagrożenia, może poszerzać skład Zespołu o inne osoby.
§ 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Zespołu może, za zgodą Szefa Zespołu, wyznaczyć swego zastępcę do udziału w pracach Zespołu.
§ 4 Organizację i tryb pracy Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5 Siedzibą Zespołu jest budynek Urzędu Gminy Kampinos.
§ 6 Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy. Członkowie zespołu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w jego pracach.
§ 7 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Urzędu Gminy.
§ 8 Traci moc zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Kampinos z dnia 03 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Typ Temat
załącznik Rodzaje alarmów, Sygnały alarmowe, Komunikaty ostrzegawcze
załącznik Postępowanie po usłyszeniu sygnałów alarmowych
załącznik Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
załącznik Bezpieczna podróż samochodem
załącznik ABC REANIMACJI